серпня 2017

20 серпня 2017

Звіт директора

            

Витяг з протоколу

загальних зборів педагогічного  колективу,  батьківського  комітету,

ради, піклувальної ради НВК «Димерська гімназія-ЗОШ І ступеня»

та громадськості

14 серпня 2017 року

Присутні -  52 особи

Голова зборів: Мандро Альона Валентинівна

Секретар зборів: Вовченко Людмила Дмитрівна

Порядок денний:

 1. Звітування директора НВК «Димерська гімназія – ЗОШ І ступеня»  Шак Світлани Олексіївни   про свою діяльність за 2016-2017 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю.
 2. Оцінка діяльності керівника навчального закладу.

СЛУХАЛИ:

            Директора НВК Шак Світлану Олексіївну, яка прозвітувала про проведену роботу за 2016-2017 навчальний рік,  проаналізувала свою діяльність в контексті роботи структурних підрозділів НВК.

Виступ директора НВК:    

Шановні      присутні, на цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора НВК «Димерська гімназія-ЗОШ І ступеня» перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування.

Як директор НВК у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася ст.53 Конституції України, Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора НВК, іншими нормативними актами, що регламентують роботу навчального закладу та діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Адміністрація та педагогічний колектив НВК прагнули до реалізації  завдань, що викликані необхідністю задоволення освітніх запитів кожної дитини, незалежно від місця її проживання, шляхом поглиблення диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, забезпечення дотримання принципів гуманізації, відкритості та динамічності освіти, її безперервності та наступності, розвиваючого характеру навчання та виховання, співробітництва і співтворчості вчителя та учня.

1. Загальна інформація про навчальний заклад

Основна діяльність НВК «Димерська гімназія-ЗОШ І ступеня» спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується НВК тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Згідно зі Статутом НВК «Димерська гімназія – ЗОШ І ступеня» в 2016-2017 навчальному році мав таку структуру:

 • 1-4 класи -  загальноосвітня школа І ступеня, 7 класів  (165 учнів);

5-11 класи – гімназія 9 класів (196 учнів), з них:

 • 5-9 класи – 7 класів (160 учнів);

 • 10-11 класи – 2 класи (36 учнів).

Середня наповнюваність учнів у класах – 23.

З 01.09.2016  на навчання до НВК під’їжджали 69 учнів із 11 населених пунктів (з сіл Глібівка, Демидів, Кам’янка, Катюжанка, Козаровичі, Лісовичі, Литвинівка, Тарасовщина,  Рикунь, Федорівка, Ясногородка).

 1. Кадрове забезпечення

            У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес у НВК забезпечували 28 педагогів.

            Якісний склад педагогічних працівників:

Кваліфікаційна   категорія   та  педагогічне звання Кількість
"Спеціаліст вищої категорії" 18
"Спеціаліст І категорії" 3
"Спеціаліст II категорії" 1
"Спеціаліст" 6
"Старший учитель" 13

Кількість педагогічних працівників (за віком):

 • до 30 років – 4
 • 31-40 років – 4
 • 41-50 – 9
 • 51-55 – 6
 • Більше 55 – 5

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

 • До 3 років – 2
 • 3-10 років – 8
 • 10-20 років – 3
 • Більше 20 років – 15

У 2016-2017 н.р. на належному рівні пройшла атестація педагогічних працівників, яка також була активною формою методичної роботи, що здійснюється з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

У цьому навчальному році атестацію проходили  8 педагогічних працівників, 5 пройшли атестацію на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням – Вовченко Л.Д., Ласкава Т.М, Пухальська В.П., Федорова Л.І., Яковчук С.І на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель», Цапук М.М. та Яценко Н.П. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Мойсі А.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

У наявності є атестаційний куточок, папка, в якій зібрані матеріали атестації вчителів за останні 5  років. Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, брали участь у роботі семінарів, конференцій та педагогічних майстернях, готували творчі звіти.

Протягом року вчителі НВК підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі районних і обласних семінарів.

Однією з форм роботи з кадрами є курсова перепідготовка. У 2016-2017 н.р. на базі Академії неперервної освіти підвищили свій професійний рівень 5 вчителів.

2. Методична робота

У 2016/2017 навчальному році методична робота в НВК здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", відділу освіти Вишгородської державної адміністрації, а також відповідно до завдань, визначених у наказіНВКвід 01.09.2016 № 121 «Про структуру і організацію методичної роботи в НВК  у 2016-2017 н. р.»

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної проблеми «Психолого-педагогічне проектування розвитку особистості учня в умовах реалізації компетентнісного підходу у сучасній освіті». Цей напрям роботи був обумовлений внутрішніми завданнями, а також проблемами, над якими працювали педагоги освітніх закладів Вишгородського району. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами НВК результативно використовуються можливості методичного кабінету, бібліотеки, кабінетів інформатики, географії, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, технічні засоби (ноутбуки, інтерактивна дошка, телевізор, доступ до мережі Інтернет за рахунок точок доступу Wi-Fi), оформлено стенди, виставки, зберігаються матеріали всіх методичних підрозділів.

Головними напрямками методичної роботи були такі:

-                забезпечення професійною інформацією;

-                підтримка інноваційної діяльності вчителів;

-                підтримка в підготовці до атестації;

-                організація підвищення кваліфікації вчителів;

-                узагальнення й поширення досвіду вчителів;

-                діагностика якості навчання на уроках та заняттях варіативної частини.

У НВК функціонує методичний центр, діяльність якого спрямована на координацію роботи колективу над поставленою методичною проблемою. Члени методичного центру брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, практичних семінарів.

Протягом навчального року проведено всі заплановані засідання методичних об’єднань та творчих груп, робота яких будувалася за окремим планом; на засіданнях обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, серпневі конференції, рекомендації методкабінету відділу освіти щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), науково-методичні питання, так і погоджувалися завдання державної підсумкової атестації, олімпіад. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів.

Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, предметної кафедри, визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення роботи з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо учителя-предметника.

У цілому роботу предметних кафедр, методичних об’єднань та творчих груп 2016-2017 навчального року можна оцінити задовільно.

Кожен учитель брав участь не лише у роботі  предметних кафедр та  МО НВК, але й у роботі районних методичних  об’єднань. На базі НВК проводилися засідання районних МО:

-                навчання резерву керівних кадрів;

-                засідання школи молодого учителя;

-                засідання районного методичного об’єднання учителів зарубіжної літератури;

-                засідання районного методичного об’єднання учителів біології.

У НВК активно застосовується нетрадиційні форми методичної роботи (ділова гра, семінар з елементами тренінгу, розгляд теоретичного питання на педагогічній раді з елементами інтерактивних вправ), які сприяють залученню педагогів до пошукової роботи; розвитку вмінню спілкуватися з колегами, учнями, батьками; формують професійні компетенції вчителів.

Методична робота будується і проводиться за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, що враховує інтереси і запити різних категорій  педагогів  та  керівників  методичних  об’єднань.  Аналіз результатів показав, що методична робота спрямована на розвиток природних здібностей учнів та вихованців,формування їх творчої особистості та  удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження прогресивних педагогічних технологій на засадах особистісно зорієнтованого навчання і виховання, пропагування та поширення педагогічного досвіду. впровадження новітніх технологій і моделей сучасного уроку, обмін інформацією, встановлення ділового партнерства, презентація продукції творчої педагогічної діяльності.

Окремим напрямом науково-методичної роботи стала участь педагогічних працівників НВК в дослідно-експериментальній роботі та інноваційній діяльності, а саме:

 • Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів
 • Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів
 • Апробація ме­ди­ко-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту і здо­ров'я» («ПіснеЗнайка»)
 • Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».
 • Освіта для стійкого розвитку в дії» за міжнародним шкільним проектом для шкільної молоді та дорослих. 
 • Українсько-естонський проект «Міксіке в Україні».
 • Освітні програми Intel® (Intel® «Навчання для майбутнього», «Впровадження моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер»).

         Педагогічний колектив продовжує роботу в довготривалому проекті «Обдарована дитина». Метапроекту– всебічне сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення системи роботи із обдарованою дитиною в НВК.

Учні НВК є активними учасниками І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У І етапі взяли участь 156 учнів. У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 53 учні, з яких 17 учнів  стали призерами та переможцями.

№ пп  ПІП учня Клас ПІП учителя Дисципліна Місце
1 Огарь Марина Олександрівна 9 Федорова Людмила Іванівна Зарубіжна література ІІ
2 Гринь Діана Вікторівна 10 Федорова Людмила Іванівна Зарубіжна література ІІІ
3 Гутман Анастасія Іллівна 11 Федорова Людмила Іванівна Зарубіжна література ІІ
4 Безугла Олеся Олегівна 8 Дубіль Людмила Вікторівна Образотворче мистецтво ІІІ
5 Ковальчук Олександра Ігорівна 9 Дубіль Людмила Вікторівна Образотворче мистецтво ІІ
6 Огарь Марина Олександрівна 9 Вовченко Людмила Дмитрівна Біологія ІІ
7 Мартиненко Маргарита Ігорівна 11 Вовченко Людмила Дмитрівна Біологія ІІІ
8 Огарь Марина Олександрівна 9 Ласкава Тетяна Миколаївна Укр.мова та література ІІІ
9 Гринь Діана Вікторівна 10 Яковчук Світлана Іванівна Укр.мова та література ІІІ
10 Давиденко Андрій Анатолійович 8 Євенко Юлія Михайлівна Англійська мова ІІ
11 Байкова Аліна Віталіївна 8 Климова Анна Леонідівна Історія ІІІ
12 Огарь Марина Олександрівна 9 Климова Анна Леонідівна Історія ІІ
13 Губа Яніна Євгеніївна 10 Діденко Оксана Анатоліївна Історія ІІІ
14 Бадюк Олександр Олексійович 11 Климова Анна Леонідівна Історія ІІІ
15 Давиденко Андрій Анатолійович 8 Старжинська Олена Іванівна Географія ІІ
16 Господарисько Гліб Тарасович 6 Ситенок Олександр Миколайович Математика ІІІ
17 Скляров Вадим Андрійович 7 Бадюк Наталія Миколаївна Математика ІІ
18 Липська Каріна Олексіївна 5 Яковчук Світлана Іванівна ІІ етап ХVІІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика ІІІ

            У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяв участь 1 учень - Давиденко Андрій, він став призером олімпіади з географії (ІІІ місце). Підготувала призера ІІІ етапу Старжинська О.І.

Порівнюючи з попередніми роками, кількість переможців ІІІ етапу зменшилась.

3. Навчальна діяльність

Робочий навчальний план НВК «Димерська гімназія – ЗОШ І ступеня» включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій були передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні консультації та групові заняття.

Години варіативної складової  в  школі І ступеня розподілялися таким чином:                                                                                                                                                                                                                  

 • для формування екологічно доцільної поведінки учнів в 1-4 класах було  введено  курси за вибором «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети», «Уроки для сталого розвитку. Моя щаслива планета»;
 •  учні 2-х класів вивчали факультативний курс «Фінансова абетка»;
 • з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю було введено  факультативний курс  „Київщинознавство” ;
 • варіативна складова робочого навчального плану  для 2-4 класів  включала також години на індивідуальні та групові заняття.

У гімназії  години варіативної частини розподілялися таким чином:

 • з метою виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури у 7 – 9-х класах  виділено  час на вивчення курсу за вибором «Основи споживчих знань», учні 5-го класу  вивчали факультативний курс «Родинні фінанси», учні 6-х класів - факультативний курс «Фінансово-грамотний споживач»;
 • з метою формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки в 5-му та 6-х класах було введено курс  «Етика» та спецкурс  «Психологія спілкування»;
  • учні 6А класу вивчали факультативні курси «Російська мова», «Розвиток мовлення», «Логічними стежками математики»;
  • для учнів 7 класу було введено факультативні курси «Казка як епічний жанр», «Детектив у зарубіжній літературі»; спецкурс «Психологія спілкування»;
  • для учнів 8-х класів викладалися факультативні курси «Синтаксис простого та простого ускладненого речення», «Логічними стежками математики», «Уроки для сталого розвитку» , «Психологія спілкування»;
  • учням 9 класу викладався факультативний курс «Зорова поетика».

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у 10 класі було впроваджено історичний профіль, у 11 класі  -  профіль української філології.

            З метою забезпечення свідомого та якісного оволодіння учнями системою знань, необхідних у подальшому житті, виходячи з цілей профілізації навчання та  усвідомленого й відповідального  вибору  сфери  майбутньої професійної діяльності, створюючи умови для якісної підготовки до ЗНО, години варіативної складової у 10-11-х класах розподілялися так:

 • учням 10 класу з метою ознайомлення  з сучасними фінансовими продуктами і послугами, для розвитку у них вміння робити власне фінансове планування введено курс за вибором «Фінансова грамотність»; також учням викладалися факультативні курси  «Історія Голокосту», «Стилістика української мови»; для надання необхідної інформації про шляхи оволодіння майбутньою професією було введено факультативний курс  «Побудова кар’єри» та тренінговий курс «Кроки до порозуміння», який допоміг формуванню в учнів ціннісних орієнтацій, умінь, навичок і моделей поведінки, орієнтованих на подолання наслідків соціального конфлікту;
 • учні 11 класу вивчали  факультативні курси  «Стилістика української мови», «Література української діаспори», «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»;
 • з метою формування в  учнів родинних цінностей і відповідальної поведінки в 10 класі  було введено тренінговий курс  «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».

У 2-3-х класах працювала  група продовженого дня наповнюваністю 30 учнів.

Але в навчальній роботі залишаються недоліки, тому для їх усунення необхідно здійснювати такі заходи:

 • активізувати роботу вчителів-предметників з підготовки учнів до участі у конкурсі- захисті науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.;
 • урізноманітнювати форми роботи предметних гуртків з метою зацікавленості учнів до предметів;
 • проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;
 • залучати до позакласної та позаурочної роботи дітей, які мають високий  рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей.

4. Виховна та позакласна робота

            У наш час відбулися зміни в соціальному, економічному і політичному житті України, змінився і світогляд людей. Входження України в європейський освітній простір, розбудова національної системи освіти породжують певні зміни в концептуальних підходах та парадигмі освіти й вихованні учнів на сучасному етапі.

 Тому головною метою виховання є формування особистості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, родини, народу; розвиток кращих ментальних рис дитини, що  спираються на принципи природовідповідності та культуровідповідності; виховання патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, з новими поглядами на життя і з новими вимогами до нього; людини вільної від догм, творчої, ініціативної, гуманної, моральної, духовної, культурної, інтелектуальної.

Виховна робота НВК у 2016-2017 була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
 2. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 3. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 4. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 5. Розвиток учнівського самоврядування в НВК, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 6. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 7. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 9. Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формування досвіду громадянської поведінки.
 10.  Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
 11.  Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
 12.  Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 13.  Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
 14.  Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована вирішенню виховної мети гімназії „Створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості”.

Провідною ідеєю виховної  роботи гімназії є формування внутрішньої системи моральних регуляторів поведінки, активної громадської позиції громадянина України. Особлива увага у виховному процесі звертається на формування активної громадської позиції в дітей, реалізації творчих та розумових здібностей, створення передумов для подальшого успішного життя, виховання і розвиток здорової та активної життєвої особистості.

При плануванні виховної роботи забезпечуються принципи природовідповідності, враховуються вікові особливості учнів. Система педагогічних впливів охоплює все життя дитини у навчальному закладі, а саме: виховні справи, взаємини, традиції, норми поведінки, творчу корисну діяльність, самоврядування.

            Значна увага приділялась створенню належних умов для навчання учнів соціальних категорій, здійснено соціальну паспортизацію класних колективів. На початку кожного семестру 2016-2017 н.р. було поновлено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, НВК, проведено роботу по залученню учнів до гуртків, секцій. Станом на 10.01.2017 року в НВК навчається: дітей, позбавлених батьківського піклування – 2, дітей-інвалідів - 7, дітей з багатодітних родин - 64, дітей одиноких матерів - 39, напівсиріт - 19, дітей з малозабезпечених сімей -2, сімей, що потрапили в складні життєві обставини – 1, дітей учасників АТО – 18, дітей з АРК Крим, Луганської та Донецької області -15.

Протягом минулого навчального року учні НВК брали участь у районних та обласних конкурсах, виставках:

 • районний етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»
 • районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»

ІІ місце

• Григорян Каріне, учениця 2А класу за роботу «Лялька Ох», кер. Цапук М. М.;
• Ільченко Богдан, учень
2А класу за за роботу «Лялька Хуха Моховинка», кер. Цапук М. М.

ІІІ місце

• Павленко Катерина, учениця 8А класу за роботу «Оберіг», кер. Колесник О. В.;
• Гудима Олександр, учень
2А класу за роботу «Лялька-мотанка Ганнуся», кер. Цапук М. М.;

 • районний етап обласного конкурсу фоторобіт «Неосяжна моя, Україно!»

Номінація "Архітектурні пам'ятки України"

ІІІ місце

робота «Фортеця» Ковальчук Олександри, учениці 9 класу, кер. Мандро А.В.

 • районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край»

У номінації «декоративно-вжиткове мистецтво»: 
І місце:

• Петровський Ярослав,
учень 2А класу, за роботу «Кава», кер. Цапук М. М.;

ІІ місце

•Горголь Олексій, учень 2А класу, за роботу «Лопатка», кер. Цапук М. М.;
• Ільченко Богдан,
учень 2А класу, за роботу «Моя квітуча Україна», кер. Цапук М. М.;

ІІІ місце:
• Грищенк
о Данило, учень 2А класу, за роботу «Райська пташка», кер. Цапук М. М.;
• Гор Віктор, учень
2А класу, за роботу «Совеня», кер. Цапук М. М.;
• Зарицьк
а Єлизавета, учениця2А класу, за роботу «Домовичок», кер. Цапук М. М.;
• Козак Кирил, учень
2А класу, за роботу «Козацька дощечка», кер. Цапук М. М.

 • районний етап X Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Вода - джерело життя»

І місце

• Козак Кирил, учень 2А класу,, за роботу «Умиті ранковою росою», кер. Цапук М. М.;
• Кожедуб Вікторі
я, учениця 4А класу, за роботу «В передчутті весни», кер. Климова А. Л.;

ІІІ місце

• Ющенко Дмитро, учень 2А класу, за оповідання на тему «Розмова з краплею води», кер. Старжинська О. І.;
• Якубчик Богдан, учень
3 класу, за роботу «Чому краплиночка сумна», кер. Климова А. Л.;
• Козак Кирил, учень
2А класу, за роботу «Шумлять дощі похмурі», кер. Цапук М. М.;

 • районний етап обласного конкурсу плакатів «Безпека руху - це життя»

ІІІ місце

• Зарицька Єлизавета, учениця2А класу,за роботу «Коли реве мотор ...», кер. Цапук М. М.;
• Грищенк
о Данило, учень 2А класу, за роботу «Сигнал фар, ліхтарики...», кер. Цапук М. М.

 • обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!»
  • Районний фестиваль-конкурс виконавців сучасної естрадної пісні «Калиновий дзвін»
 • ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
  • Конкурс екскурсоводів при Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році»
  • V районна конференція юних краєзнавців «Світ у Вишгородських барвах»
  • Районний чемпіонат команд інтелектуальних ігор «Ігри розуму» (7-8 класи) .
  • «Чудова сімка» (9-11 класи)
  • . «Територія IQ» - турнір інтелектуалів на Кубок голови Вишгородської районної державної адміністрації – ІІ місце

Моральне виховання гімназистів спрямовується на формування в учнів моральної свідомості, утвердження загальнолюдських та національних цінностей, моральних норм, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Щорічно в НВК проводяться доброчинні акції до місячника милосердя, який проходить двічі на навчальний рік – у вересні та квітні.

 Особливу увагу у виховній роботі педагогічний колектив приділяє превентивному вихованню, профілактиці та попередженню правопорушень серед учнів. Систематично проводяться бесіди, години спілкування, тренінги, пізнавальні ігри, круглі столи на правову тематику. Створено систему профілактичної роботи, здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, активно працює рада профілактики правопорушень, проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми, засідання батьківських лекторіїв, індивідуальні бесіди з учнями групи «ризику» та їх батьками.

Протягом року проведено роботу з учнями, схильними до бродяжництва та учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилася психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції.

Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, проводилися рейди з перевірки зовнішнього вигляду учнів, санітарного стану класних приміщень, рейди з метою виявлення порушень режимних правил роботи НВК (разом з органом учнівського самоврядування) та рейди-перевірки з виявлення порушень санітарних і режимних вимог.

Проводилась робота з попередження дитячого травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі, додаткові лекції з питань електробезпеки, правил поведінки на водоймищах,  порядку дій населення  при виявленні вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги потопаючому.

     Протягом 2016-2017 н.р. в НВК  були проведені традиційні тематичні дні та тижні: День Знань, спартакіада «Осінь-2016», День учителя, День української писемності та мови, тиждень правових знань, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв голодомору, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом, святкові концерти «З любов’ю до вчителя» та «Віват, гімназіє, віват!», «Андріївські вечорниці», «Новорічна подорож Снігової королеви»,  «Вечірка в стилі «Новий рік», День електробезпеки, День ЦЗ, День здоров’я, День матері.

За результатами навчального року визначення переможців в рамках щорічної гімназійної програми „Особистість і подія року” в номінаціях „Кращий класний колектив”, „Кращий читач”, „Результативний вчитель”, „Творчий  вчитель”, „Гордість гімназії”, „Подія року”, „Кращий спортсмен (- ка)” – прерогатива органу учнівського самоврядування „Мірмекс” під опікою педагога-організатора НВК.

З метою формування в учнів культури здорового способу життя, ціннісного ставлення до себе й інших людей розроблена система заходів для забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості: «Олімпійський тиждень», «Козацькі забави», «Веселі старти», турніри з футболу, баскетболу, шахів, шашок. 

Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, вчителі організували відвідування музеїв:

 • Державний музей Т.Г. Шевченка, м. Київ;
 • Національний музей «Київська картинна галерея», м. Київ;
 • Мистецький арсенал, м. Київ;
 • Музей народної архітектури та побуту України «Пирогово», м. Київ;
 • Національний природничий музей (ботаніки, палеонтології, археології, мінералів, зоології) , м. Київ;
 • Музей «Аптека під «Чорним Орлом», м. Львів;
 • Музей «Таємна аптека», м. Львів;
 • Музей «Палац Потоцьких», м. Львів;
 • Історико-культурний музей-заповідник «Личаківський цвинтар», м.Львів.
 1. Правовиховна робота

Правове виховання в НВК– це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки; забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

- стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації

учнів;

- використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій);

- використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;

- здійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні відеопрограми та класні години;
 • місячник морально-правового виховання;
 • зустрічі з представниками правоохоронних органів;
 • лекції, бесіди на правову тематику;
 • анкетування;
 • уроки правознавства;
 • олімпіади та конкурси з правознавства;
 • конкурс знавців Конституції України;
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
 • батьківські лекторії;
 • відвідування проблемних сімей.

            Практичним психологом гімназії регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями, що потрапили у складні життєві умови.

 1. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання гімназії – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашій гімназії здійснюється під час навчально-виховного процесу:

 • виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території;
 • розширення знань про професії на уроках праці та інших уроках;
 • екскурсії на виробництво, управлінські структури, у військові частини;
 • позакласні виховні заходи, участь у конкурсах, фестивалях, екскурсіях та туристичних поїздках.

Протягом року організовано 12 зустрічей учнів 9-11 класів з представниками вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Учні знайомляться з ринком праці в нашій області, поступово формують уяву про світ професій через  мультимедійний термінал, який працює у НВК. Діти у вільний від навчань час – на перервах, класних годинах – виконують різноманітні завдання тестів.

 1. Фінансово-господарська діяльність

Фінансування потреб НВК проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті НВК енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, НВК не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Нагальна потреба - капітальний ремонт сходинок центрального входу, закупівля наочних посібників, мультимедійн. За позабюджетні (батьківські) кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп'ютерний клас та 10 комп'ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів НВК, санвузлів, спортивної зали, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Вчасно проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Для створення належних умов для навчання та виховання учнівської молоді були виділені кошти з місцевого бюджету на придбання комплектів класних меблів -30000 грн, , комп’ютерної техніки 31000 грн, класних дошок – 10000 грн, підручників-8000 грн .

Виступили:

 1. Цапук М.М., голова ради НВК «Димерська гімназія-ЗОШ І ступеня»,  яка зазначила, що відповідно до Примірного  положення  про  порядок  звітування керівників  дошкільних,  загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю оцінюється задовільність чи незадовільність діяльності керівника навчального закладу, запропонувала  оцінити діяльність Шак С.О. упродовж 2016-2017 навчального року задовільно.
 2. Мандро А.В., голова загальних зборів,  яка запропонувала взяти участь у відкритому голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника НВК Шак С.О. упродовж 2016-2017 навчального року.Мандро А.В. підвела підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування(«за» - 52 , «проти» - 0, «утрималися» - 0).

              

Ухвалили:

1.  Визнати роботу  директора НВК «Димерська гімназія-ЗОШ І ступеня» Вишгородської районної ради Київської області Шак С.О. задовільною.

2. Довести рішення загальних зборів до відома відділу освіти  Вишгородської районної державної адміністрації у п’ятиденний строк (до 19.08.2017 р.)

Голова зборів ________    А.В.Мандро

Секретар зборів ________ Л.Д.Вовченко

Читать далее
Авторські права 2021 © Димерська гімназія - офіційний сайт. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2013 © Український переклад Joomla! Україна.